Home » Blog-Web » Cách phân trang bài viết dài trong wordpress

Cách phân trang bài viết dài trong wordpress

Trong wordpress bạn có một bài viết thật dài, hay một bài viết có quá nhiều hình ảnh, một bài viết có nhiều phần bạn muốn tách chúng ra thành nhiều trang để điều hướng người dùng hay để cho website load nhanh và đầy đủ hơn khi khách truy cập vào?

Nếu bạn sử dụng phiên bản wordpress mới nhất (mình đang sử dụng bản 4.2.3) thì wordpress đã hỗ trợ sẳn code cho bạn làm việc này. Trong bài viết của bạn, bạn muốn tách chỗ nào để chia trang thì chỉ cần chèn code <!–nextpage–> thì khi xem bài viết nó sẽ tự động tách trang ngay tại chỗ đó.
tách trang trong bài viết wordpressTrường hợp wordpress của bạn không hỗ trợ thì bạn mở file wp-includes/query.php bằng editplus hay notepad chẳng hạn tìm đoạn code sau
$pages = array( $post-&gt;post_content );
$multipage = 0;
Hãy bấm Ctrl + F để tìm cho nhanh nhé. Khi tìm được thì thay thế đoạn trên bằng code sau:
$max_lex = 5000; // Tổng ký tự 1 trang
$string = $content;
$strrpos = mb_strrpos($content,” “);
$current = 0;
$pagesPost = ceil($strrpos/$max_lex);
$pagePost = 1;
if ($strrpos &gt; $max_lex) {
$content = ”;
while ($current &lt; $strrpos) {
$stringtt = mb_substr($string, $current, $max_lex);
$numStr = mb_strrpos($stringtt,” “);
if($pagePost&lt;$pagesPost) $content .= $stringtt.”<!–nextpage–>”; else $content .= $stringtt;
$current = $numStr + $current;
$pagePost++;
}
} else {
$content = $string;
}
if ( $page &gt; 1 ) $more = 1;
$multipage = 1;
$content = str_replace(“\n<!–nextpage–>\n”, ‘<!–nextpage–>’, $content);
$content = str_replace(“\n<!–nextpage–>”, ‘<!–nextpage–>’, $content);
$content = str_replace(“<!–nextpage–>\n”, ‘<!–nextpage–>’, $content);
$pages = explode(‘<!–nextpage–>’, $content);
$numpages = count($pages);
khi hoàn thành, lúc bạn viết bài cũng chèn code <!–nextpage–> tại nơi cần tách trang nhé.

About admin