Home » Phần mềm » Ứng dụng khác » Download net framework 4.0 full cài offline

Download net framework 4.0 full cài offline

.Net Frame Work là phần mềm tổng hợp các thư viện động (DLL) của Microsoft. Nó là các hàm, các lệnh được phát triển sẵn để trợ giúp cho người lập trình. Net Frame Work được cài vào máy tính khi có sử dụng các chương trình viết trên thư viện dot net cần bộ thư viện này để chạy
.NetFW gồm các dll trong đây C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0….
Ngoài ra còn có trình biên dịch vb.net, C++ v.v
net framework 4.0 full
Yêu câu hệ điều hành
Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3
Cụ thể: Windows XP SP3
Windows Server 2003 SP2
Windows Vista SP1 or later
Windows Server 2008 (not supported on Server Core Role)
Windows 7
Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role)
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 SP1
Yêu cầu phần cứng:
Cấu hình tối thiểu: Pentium 1 GHz hoặc cao hơn, Ram 512 MB RAM hoặc cao hơn
Ổ đĩa trống tối thiểu:win x86 – 850 MB; win x64 – 2 GB
Yêu cầu các phần mềm
Windows Installer 3.1 or later
Internet Explorer 5.01 or later
download net-framework-4-0-full-offline

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *