Home » Tips facebook » File hosts vào facebook khi bị chặn 2015

File hosts vào facebook khi bị chặn 2015

Một trong những cách để truy cập vào facebook khi bị chặn đó là sữa file hosts. Phương pháp thực hiện như sau:
– Mở cửa sổ My computer lên tìm theo đường dẫn C:\\WINDOWS\system 32\driver\etc tìm và mở file hosts lên như hình bên dưới, bạn phải chú ý mở cho đúng đường dẫn nhé.

sửa file hosts vào facebook

– Chọn chuột phải lên file hosts > Chọn Open.

sửa file hosts vào facebook
– Mặc định trong máy tính đã có chương trình Notepad để mở loại fil này.
sửa file hosts vào facebook
– Hãy copy các dãy Ip dưới đây để paste vào file hosts.

173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

#################################
######Nếu dải trên không vào được thì dùng dải dưới
#################################
173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
#################################
######Nếu dải trên không vào được thì dùng dải dưới
#################################
69.171.224.36 facebook.com
69.171.224.36 www.facebook.com
69.171.224.36 upload.facebook.com
69.171.224.36 www.login.facebook.com
69.171.224.36 login.facebook.com
69.171.224.36 apps.facebook.com
69.171.224.36 graph.facebook.com
69.171.224.36 register.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.facebook.com
69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.36 developers.facebook.com
69.171.224.36 error.facebook.com
69.171.224.36 channel.facebook.com
69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com
69.171.224.36 pixel.facebook.com
sửa file hosts vào facebook
Hãy save lại và thử nghiệm kết quả. Bạn hãy chú ý bên trên có 2 dãy Ip nhé nếu không được cái này thì thử dãy kia!
Nếu thử 03 đoạn code trên mà bạn vẫn chưa vào được facebook thì hãy thử các cách sau đây, tinhochay đảm bảo bạn sẽ vào được facebook 100%

Thay đổi dns vào facebook 2015

Truy cập facebook khi bị chặn bằng Ultrasurf

Dùng chrome vào facebook không bị chặn

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *