Home » Tips Máy Tính » Windows 7 » Khắc phục lổi MMC could not create the snap-in

Khắc phục lổi MMC could not create the snap-in

Đối với các bạn sử dụng win 7 không biết đã gặp lỗi này chưa?. Khi bạn vào Local Computer policy thì gặp thông báo lổi :
“MMC could not create the snap-in.
MMC could not create the snap-in. The snap-in might not have been installed correctly.
Name: Group Policy Object Editor
CLSID: {8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}”

Có thể minh họa bằng hình dưới đây, khi máy mình bị lổi đã không kịp chụp ảnh lại để minh họa!

could not create the snap-in
Trên mạng cũng có nhiều cách hướng dẫn khắc phục có một số bạn giới thiệu những Tool khắc phục nh đa phần đều không thành công.
Nếu gặp phải lổi này các bạn có thể sử dụng cách dưới đây để khắc phục sự cố này , tinhoc2 đã áp dụng thành công.
Mở Notepad lên, copy code dưới đây dán vào sau đó lưu lại bằng tên MMC.reg
Lưu ý : Chổ Save as type bạn chọn All file 

could not create the snap-in
Code

Trích dẫn
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\MMC] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}] “Restrict_Run”=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}] “Restrict_Run”=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC] “RestrictToPermittedSnapins”=dword:00000000

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *