Đấu trường thú bản Primal Fury (Bloody Roar Primal Fury)

Tên gọi  của bản đấu thú này là Bloody Roar Primal Fury. Đây là bản nối tiếp của đấu trường thú 3. Trước bản Primal Fury thì đấu trường thú đã có các phiên bản: Đấu trường thú 1 (1998)…